System pomocy społecznej w Krakowie zapewnia funkcjonowanie szeregu instytucji, m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia dla osób starszych, klubów samopomocy, mieszkań chronionych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, placówek wsparcia dziennego, placówek specjalistycznego poradnictwa, ośrodka interwencji kryzysowej, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, schronisk, noclegowni i ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności.

Kluczowym miejscem organizującym całość działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany i prowadzony przez gminę. MOPS  odpowiedzialny jest za inicjowanie i koordynowanie wszelkich inicjatyw w zakresie pomocy potrzebujących, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz seniorów, przeciwdziałania przemocy domowej, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności.

Gmina oferuje także liczne świadczenia dedykowane dla rodzin, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc finansową dla potrzebujących, zapewnia lokale komunalne i bezpłatną pomoc prawdą.

W ramach gminnej polityki społecznej realizowane jest także kilka kluczowych programów wspierających i aktywizujących wybrane grupy, m.in. Program “Kraków dla Rodziny „N”, “Kraków bez barier”, “Otwarty Kraków”, “Młody Kraków” czy Krakowska Karta dużej rodziny.